fbpx

Všeobecné obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání aplikace Adveroo se řídí těmito obchodními podmínkami:

1. Definice

V těchto obchodních podmínkách:

1.1. "Provozovatel" je Společnost Adveroo s.r.o., IČO: 05409811, DIČ: CZ 05409811, se sídlem Konipasova 1113, 252 29, Dobřichovice.
1.2. "Aplikace" znamená internetovou aplikaci s názvem Adveroo, mezi jejíž hlavní funkcionality patří tvorba a optimalizace reklamních kampaní na sociálních sítích, nástroje pro cílení a vyhodnocování reklamy, která je dostupná z internetové adresy ww.adveroo.cz.
1.3. "VOP" znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
1.4. "Smlouva" znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
1.6. "Licence" znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
1.7. "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
1.8. "Uživatelský účet" znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
1.9. "Přihlašovací údaje" znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím v Aplikaci a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.

2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

2.1. Zobrazení tlačítka s názvem “Objednat tarif" v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
2.2. Kliknutí Uživatele na tlačítko “Vybrat tarif" je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
2.3. Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění "Souhlasím s obchodními podmínkami aplikace Adveroo" a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu bodu 2.2. Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.
2.4. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

3. Užívání Aplikace

3.1. Provozovatel uděluje uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
3.2. Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace.
3.3. Provozovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
3.4. Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
3.5. Uživatel nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet.
3.6. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
3.7. Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací, se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
3.8. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
3.9. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

4. Databáze

4.1. Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje a data vložené Uživatelem Aplikace a/nebo získané používáním Aplikace Uživatelem jsou částí databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
4.2. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5. Osobní údaje a cookies

5.1. S daty uživatele nakládá provozovatel v souladu se zásadami ochrany osobních údajů - jejich plné znění je na této adrese.

6. Odpovědnost za škodu

6.1. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele způsobené neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

7. Změna VOP

7.1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
7.2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
7.3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

8. Povinné informace pro uživatele

Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

8.1. Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
8.2. Telefonický kontakt Provozovatele je +420 777 94 94 50 ;
8.3. Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@adveroo.cz ;
8.4. Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
8.5. Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně po zkušební období;
8.6. Uživateli nevznikají náklady na dodání;
8.7. K užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Internet Explorer 9+, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera.
8.8. Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence.
8.9. Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.
8.10. Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
8.11. Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
8.12. Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikaci ani na žádnou z jejích součástí se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jeho zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
8.13. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí smlouvy a platné a účinné právní předpisy České republiky.
8.14. Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

9. Rozhodné právo

9.1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

10. Účinnost

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2020.